نخ B.C.F پلي پروپيلن

 
  • نخ B.C.F پلي پروپيلن 1000-3000 دي تكس 117 فيلامنت

 
  • مورد استفاده در فرش ماشيني و موكت تافتينگ و غيره